Затворени јавни набавки

Вид на постапка: поедноставена отворена постапка 04945/2021
Предмет на набавка:

услуга за Осигурување на моторните возила од автоодговорност, автонезгода, каско осигурување и зелен картон.

Објавен: 24.03.2021 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
04945/2021
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 09.04.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 03.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.04.2021 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies