Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 23929/2023
Предмет на набавка:

Одела за вработените  - по спецификација.

Објавен: 29.12.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 31.01.2024 година до 13:00 часот - за поставување на прашања 25.01.2024 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 27.01.2024 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies