Сектор за експлоатација и одржување на капацитети

Секторот Експлоатација и Одржување на Капацитети ( ЕОК ), е задолжен за  обезбедување на Град Скопје со квалитетна вода за пиење, одведување на отпадните фекални и атмосферски води кои се прифатени во системот за одводнување, како и обезбедување на објектите на претпријатието.

Клучен сегмент од работењето на секторот претствува ефективно и ефикасно производство на вода за пиење со зафаќање на сировата вода од изворот Рашче, ( капацитет од 6000 l/s ), како главен извор за снабдување на Град Скопје, нејзина дезинфекција и дистрибуција. Секторот е задолжен и за експлоатација, одржување и обезбедување на бунарските подрачја за питка вода, хлоринаторските станици, пумпните станици за питки и отпадни води, резервоарите за питка вода и градските фонтани.

Сектор ЕОК работните задачи ги извршува преку следните служби:

- Служба за експлоатација на капацитети;

- Служба за електро-машинско одржување;

- Служба за градежно одржување;

- Служба за хортикултура;

- Служба за обезбедување и против пожарна заштита;

Во делокругот на работа на службите се следните работни задачи:

- производство на вода од изворот Рашче и бунарските подрачја Лепенец и Нерези;

- управување на пумпните станици за питка и фекална вода и хлоринаторните станици;

- обезбедување на објектите на ЈП Водовод и канализација - Скопје;

- електро и машинско одржување на пумпни станици за питка вода, фекална и атмосферска вода, резервоари, хлоринаторни станици, фонтани, аграгати и друго;

- градежно одржување на објектите на ЈП Водовод и канализација - Скопје;

- хортикултурно одржување на објектите на ЈП Водовод и канализација - Скопје и друго;

 

Извори на вода и бунарски подрачја:

- Рашче 1

- Рашче 2

- Б.П.Нерези

- Б.П.Лепенец

 

Хлоринаторски станици:

Х.С. Кондово

Х.С. Нерези      

Х.С. Лепенец

Х.С.Село Рашче

 

Препумпни станици:

П.С. Жданец

П.С. Визбегово

П.С. Аквадукт

П.С. Водно

П.С. Барутана

П.С. Припор

П.С. Драчево

П.С. Инџиково

П.С. Гази Баба

П.С. Бутел

П.С.Радишани

П.С. Новоселски пат

П.С. Сарај

П.С. Свирале

П.С. Моране

П.С. с.Рашче

П.С. Волково

П.С. Бојане

П.С. Копаница

П.С. Батинци

П.С. Горна Матка

П.С. с.Радишани висока зона

П.С. с.Радишани ниска зона

П.С. Пинтија

П.С. Усје

 

Хидрофори:

Хидрофор Медреса

Хидрофор Кондово

Хидрофор Глумово

Хидрофор Бардовци

Хидрофор Студеничани

Хидрофор Шуто Оризари

 

 

Резервоари:

Рашче 2

Водно

Барутана 1

Барутана 2

Синѓелиќ

Шуто Оризари

Аквадукт

Жданец

Припор (висока зона Аеродром)

Припор-зона 1

Припор-зона 2

Припор-зона 3

Љубин

Гази Баба

Радишани 1

с.Радишани (висока зона)

с.Радишани (висока зона)

Радишани 2

Свиларе

Волково

с.Моране

Викенд населба Моране

Батинци

Горна Матка

Драчево

Сопиште 1

Сопиште 2

Ракотинци 1

Ракотинци 2

Добри Дол

с.Рашче

с.Бојане

с.Копаница

с.Усје

с.Визбегово

Пинтија

 

Фекални пумпни станици:

Ф.П.С. Макошпед

Ф.П.С. Горно Лисиче

Ф.П.С. Долно Лисиче

Ф.П.С. Драчево

Ф.П.С. Инџиково

Ф.П.С. 11 Октомври

Ф.П.С. Стопански Двор 

 

Атмосферски пумпни станици:

А.П.С. бул.Киро Глигоров

А.П.С. ул.Павел Шатев

А.П.С. бул.Србија

А.П.С. Шуто Оризари

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies