Барање за издавање на решенија за приклучоци и двоење во шахта

3. Приклучок на водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација

Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

Барање за издавања решенија за  приклучоци и двоење во шахта

Документите се поднесуваат во дирекцијата на ЈП Водовод и канализација- Скопје на ул.Ѓуро Стругар Бр.5  приземје (архива)

Напомена: Започнувајќи од 01.03.2012 год. Согласно „Законот за градење“ (Службен Весник на РМ бр. 130/09, 124/10 и 18/11 односно согласно член 92-а, потребно е барањата до ЈП Водовод и канализација- Скопје за приклучоците на градска водоводна и канализациона мрежа за новоизведените објекти, да ги испраќаат Општините односно единицата за локална самоуправа на чие подрачје е изграден објектот.

(инвеститорот т.е. Општината поднесува барање за приклучок, доставува хидротехнички услови и одобрение за градба, а по излегување на терен, референтот изработува предмер-пресметка за водоводен и/или канализационен приклучок)

(врз основа на предмер-пресметка се изработува авансна фактура која странката ја подига во дирекција на ЈП Водовод и канализација- Скопје на ул. Ѓуро Стругар Бр. на 5 спрат (фактурно) или се доставува на Град Скопје доколку е барател Општина или единицата за локална самоуправа.)

Цените на услугите се според спецификацијата и ценовникот на  ЈП Водовод и канализација- Скопје.

 


 

Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ  НА БАРАЊЕТО:

ПРЕДМЕТ:Барања за издвање на  решение за :

Вид на приклучок потребни прилози  
Водоводен приклучок 1, 2 пополни барање
Фекален приклучок 1, 2, 5 пополни барање
Атмосферски приклучок 1, 2, 5 пополни барање
Двоење во шахта 3, 4 пополни барање за индивидуални објекти
пополни барање за друг тип на објекти(Фирми)
Реконструкција на приклучок 5 пополни барање
Евидентирање на изведен приклучок 6, 7 пополни барање за индивидуални објекти
пополни барање за друг тип на објекти(Фирми)


Прилог потребни документи:

    1. хидротехнички услови - копија,
    2. одобрение за градба (градежна дозвола) - копија,
    3. согласност од сопственикот на шахтата
    4. фотокопија од с-ка за вода на давателот на соглесноста
    5. фотокопија од с-ка за вода од барателот на приклучок
    6. документ за потврдување на сопственост на објектот
    7. фотокопија од с-ка за статичен телефон или струја

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies