Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 23646/2023
Предмет на набавка:

Oдржување сервери, мрежни уреди, упс-и, и псиони со вклучени резервни делови - по листи на спецификација.

Објавен: 28.12.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 22.01.2024 година до 13:00 часот - за поставување на прашања 16.01.2024 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 18.01.2024 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies