Законска регулатива

Ha ЈП "Водовод и канализација" Скопје е регулирана со повеќе законски и подзаконски акти од кои како позначајни би ги издвоил:

 1. Закон за Локална самоуправа
 2. Закон за Градот Скопје
 3. Закон за Јавни претпријатија
 4. Закон за Комунални дејности
 5. Закон за Водите
 6. Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани  отпадни води
 7. Закон за Заштита и унапредување на животната средина и  природата
 8. Закон за Просторно и урбанистичко планирање
 9. Закон за Градење
 10. Правилник за безбедност на водата
 11. Уредба за класификациа на водите
 12. Уредба за категоризација на водотеците, езерата акумулациите и подземните води
 13. Одлука за утврдување на границите на заштитните зони на изворот Рашче и определување на  мерките за заштита
 14. Одлука за утврдување на границите на заштитните зони на бунарското подрачје Нерези - Лепенец

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies