Ревизија

Одделението за внатрешна ревизија врши работи кои се однесуваат на планирање, организирање и спроведување на внатрешни ревизии, согласно законските прописи, меѓународните стандарди за внатрешна ревизија и воспоставените ревизорски политики, како и упатствата за работа и повелбата на Одделението за внатрешна ревизија.

Внатрешната ревизија е независна, објективна активност за давање на уверување и советодавни услуги, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на претпријатието.

Му помага на раководството да ги постигне поставените цели со воведување на системски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на ефективноста на управувањето со ризиците, контролата и процесите на управување.

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies