Основни развојни документи

ОСНОВНИ РАЗВОЈНИ ДОКУМЕНТИ од кои произлегува развојот и работењето на ЈП “Водовод и канализација- Скопје”

 • Просторен План на Р. Македонија
 • Просторен План за подрачјето на град Скопје
 • Водостопанска Основа на Р.Македонија  
 • Водостопанска  Основа   на  скопското   Подрачје 
 • Генерален Урбанистички план на град Скопје за период (2012 - 2022 год.)
 • Детални урбанистички планови
 • Национален  Акционен   план  за  заштита   на  животната  средина 
 • Локален   Еколошки   акционен   план   (ЛЕАП)   за   градот   Скопје 
 • Среднорочна десетгодишна програма за развој на дејноста на ЈП“Водовод и канализација-Скопје”
 • Програма за работа и развој на ЈП“Водовод и канализација- Скопје”
 • Инвестициона Програма и план за јавни набавки на ЈП “Водовод и канализација-Скопје”

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies