Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 20233/2023
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки и навртки и разно) – по листи на спецификација.

Објавен: 13.11.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 28.11.2023 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 22.11.2023 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 24.11.2023 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies