Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 19965/2023
Предмет на набавка:

Машини за сечење на асфалт и бетон – по спецификација.

Објавен: 09.11.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 16.11.2023 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 12.11.2023 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 14.11.2023 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies