Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка бр. 09218/2023
Предмет на набавка:

Превентивно и адаптивно одржување на  интегриран систем за финансиски менаџмент – по спецификација

Објавен: 19.05.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 19.06.2023 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.05.2023 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.05.2023 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies