Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 08723/2023
Предмет на набавка:

Елементи за санација на водоводната мрежа (адаптер  фланши, адаптер спојки, адаптер фланши за полиетилен, адаптер спојки за полиетилен, адаптер фланши со фиксери, адаптер спојки со фиксери, репарациони спојки, репарациони прстени за муф, адаптер фланши со зафаќачки стеги, адаптер спојки со зафаќачки стеги, адаптер фланши со лесно заменливи грипери, адаптер спојки со лесно заменливи грипери и друго)  – по листи на спецификација

Објавен: 15.05.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 14.06.2023 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 06.06.2023 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 08.06.2023 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies