Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Набавка од мала вредност бр. 08685/2023
Предмет на набавка:

Потрошни материјали за хортикултура  – по спецификација.

Објавен: 15.05.2023 Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 22.05.2023 во 13.00 часот - за поставување на прашања 18.05.2023 до 15.30 часот - за одговор на прашања 20.05.2023 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies