Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 07542/2023
Предмет на набавка:

Систем за автоматско управување со фреквентни регулатори и софт-стартери и мониторинг на технички параметри – по спецификација.

Објавен: 27.04.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 01.06.2023 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 24.05.2023 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 26.05.2023 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies