Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 06946/2023
Предмет на набавка:

Водоводни цевки (дуктилни цевки и ПЕ црева и ПЕ цевки)– по листи на спецификација.

Објавен: 18.04.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 18.05.2023 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 10.05.2023 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 12.05.2023 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies