Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 04146/2023
Предмет на набавка:

Дигитални сертификати (за 24 месеци) – по спецификација.

Објавен: 10.03.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 27.03.2023 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 21.03.2023 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 23.03.2023 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies