Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка бр. 02961/2023
Предмет на набавка:

Проектирање на мрежи, хидротехнички објекти (шахти, пумпни станици, резервоари, хидрофорски построенија), проектирање на архитектонски објекти со вклучени фази, Изработка на елаборат за животна средина, Изработка на проекти за инфраструктура, геотехнички елаборати – по спецификација.

Набавката  е деллива

Објавен: 23.02.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 28.03.2023 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.03.2023 до 15.30 часот - за одговор на прашања 22.03.2023 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies