Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка бр. 02954/2023
Предмет на набавка:

услуги за Сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови – по листи на спецификација

Набавката  е деллива

Објавен: 23.02.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 27.03.2023 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.03.2023 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.03.2023 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies