Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 02496/2023
Предмет на набавка:

Услуга за Сервисирање и атестирање на ПП системи и ПП апарати – по листи на спецификација

Објавен: 17.02.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 06.03.2023 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 28.02.2023 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 02.03.2023 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies