Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка бр. 22431/2022
Предмет на набавка:

Систем за автоматско управување со фреквентни регулатори и софт-стартери – по спецификација

Објавен: 28.12.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 30.01.2023 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.01.2023 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.01.2023 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies