Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 22246/2022
Предмет на набавка:

Опрема за подобрување на моќноста на специјалните возила под притисок (сет дизни и др.)  за чистење на канализациони линии од поголем профил (фекални и атмосферски колектори) - по спецификација

Објавен: 26.12.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 20.01.2023 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 14.01.2023 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 16.01.2023 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies