Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка бр. 22211/2022
Предмет на набавка:

Армирано бетонски елементи и градежни материјали - по  спецификација

Објавен: 23.12.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 13.01.2023 во 12.00 часот - за поставување на прашања 09.01.2023 до 15.30 часот - за одговор на прашања 11.01.2023 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies