Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка бр. 22041/2022
Предмет на набавка:

Услуга за печатење и пакување на сметки за период од 24 месеци – по спецификација.

Објавен: 21.12.2022 Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 23.01.2023 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.01.2023 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.01.2023 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies