Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 19888/2022
Предмет на набавка:

Иницијална сертификација на ISO 45001:2018

Објавен: 21.11.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 06.12.2022 година до 13:00 часот - за поставување на прашања 30.11.2022 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 02.12.2022 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies