Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка бр. 19892/2022
Предмет на набавка:

Електричен и батериски рачен алат и дополнителна опрема и ситен рачен алат - по листи на спецификација

Објавен: 21.11.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 21.12.2022 во 13.00 часот - за поставување на прашања 13.12.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.12.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies