Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 19804/2022
Предмет на набавка:

Сервисирање на автоматски решетки и дробилки за цврст отпад - по листи на спецификација

Објавен: 18.11.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 06.12.2022 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 30.11.2022 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 02.12.2022 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies