Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 19830/2022
Предмет на набавка:

Високопритисни црева и приклучоци – по  спецификација.

Објавен: 18.11.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 07.12.2022 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 01.12.2022 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 03.12.2022 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies