Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 19522/2022
Предмет на набавка:

Услуга за превод на документи и усмен (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно.

Објавен: 16.11.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 02.12.2022 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 26.11.2022 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 28.11.2022 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies