Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка бр. 18499/2022
Предмет на набавка:

Рачен алат,помошен алат и потрошни материјали,(брусни плочи, бургии, резен алат, сајли, стеги, заварување и лемење, бои и лакови, разно) – по листи на спецификација.

Објавен: 02.11.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 02.12.2022 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.11.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.11.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies