Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 14926/2022
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки и навртки и разно) – по листи на спецификација

Објавен: 07.09.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 23.09.2022 година до 13:00 часот - за поставување на прашања 17.09.2022 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 19.09.2022 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies