Отворени јавни набавки

Вид на постапка: 02-3/2022 Посебни услуги
Предмет на набавка:

Санитарни прегледи – по спецификација

Објавен: 30.08.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 07.09.2022 во 12.00 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies