Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка бр. 13746/2022
Предмет на набавка:

Опрема за лабораторија – по листи на спецификација

Објавен: 18.08.2022 Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 19.09.2022 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.09.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.09.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies