Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 13659/2022
Предмет на набавка:

Одржување на Exchange  – по спецификација

Објавен: 17.08.2022 Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 05.09.2022 во 13.00 часот - за поставување на прашања 30.08.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 01.09.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies