Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 13657/2022
Предмет на набавка:

Систем за управување на привилигирани корисници – по спецификација.

Објавен: 17.08.2022 Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 02.09.2022 година до 13:00 часот - за поставување на прашања 27.08.2022 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 29.08.2022 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies