Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 12126/2022
Предмет на набавка:

Услуга за следење на квалитетот на водата за пиење  – по листи на спецификација.

Објавен: 19.07.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 12.08.2022 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.08.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.08.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies