Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка 11276/2022
Предмет на набавка:

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација – по спецификација.

Објавен: 06.07.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 22.07.2022 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 16.07.2022 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 18.07.2022 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies