Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка 09184/2022
Предмет на набавка:

Услуга одржување на системот за управување со печатење, уреди и тонери  – по спецификација.

 

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .

 

Објавен: 31.05.2022 Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
09184/2022
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 17.06.2022 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.06.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.06.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies