Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка 08964/2022
Предмет на набавка:

Возило со опрема за третирање на блокирани (запушени) канализациони линии – по спецификација.

Објавен: 26.05.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 27.06.2022 во 13.00 часот - за поставување на прашања 19.06.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.06.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies