Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапкa 07687/2022
Предмет на набавка:

Лични заштитни средства (ХТЗ опрема) по листи на спецификација.

Објавен: 09.05.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 08.06.2022 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.05.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.06.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies