Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка 07692/2022
Предмет на набавка:

Услуга за електронско плаќање на сметките преку веб страна за период од 24 месеци – по спецификација.

Објавен: 09.05.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 08.06.2022 во 13.00 часот - за поставување на прашања 31.05.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.06.2022 до 15.30 часот .

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies