Отворени јавни набавки

Вид на постапка: поедноставена отворена постапка 05688/2022
Предмет на набавка:

Cepвисирање на возила на ЈПВодовод и канализација (по спроведена отворена постапка со оглас број  21960/2022) – по листи на спецификација.

Објавен: 04.04.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 19.04.2022 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.04.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.04.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies