Отворени јавни набавки

Вид на постапка: поедноставена отворена постапка 05111/2022
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки во пумпни станици и резервоари – по спецификација.

Објавен: 25.03.2022 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 11.04.2022 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.04.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.04.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies