Затворени јавни набавки

Вид на постапка: поедноставена отворена постапка 22173/2021
Предмет на набавка:

Услуга за одржување на лиценцни програми – по спецификација.

Објавен: 24.12.2021 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
22173/2021
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 13.01.2022 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.01.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.01.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies