Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка 22091/2021
Предмет на набавка:

Услуга надзор над изградба и реконструкција на објекти за кои како Инвеститор и Изведувач се јавува ЈП Водовод и канализација Скопје - по листи на спецификација. 

Објавен: 23.12.2021 Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
22091/2021
Отварање понуда:
    - за поставување прашања: 16.01.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 18.01.2022 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.01.2022 во 12.00 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies