Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка 21983/2021
Предмет на набавка:

 Реконструкција на електричната инсталација, градежно-занаетски работи,водовод и канализација  со реконструкција на санитарни јазли во Секторот за Санитарна контрола - по предмер.

Објавен: 21.12.2021 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
21983/2021
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 14.01.2022 во 13.00 часот - за поставување на прашања 08.01.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.01.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies