Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка 21983/2021
Предмет на набавка:

Одржување на административна зграда (дирекција) – по спецификација, по втор пат, за Сервисирање на опрема за ладење, греење и вентилација (Дел 5).

Објавен: 21.12.2021 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
21983/2021
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 10.01.2022 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.01.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.01.2022 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies