Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка 21658/2021
Предмет на набавка:

Елементи за санација на водоводната мрежа (адаптер  фланши, адаптер спојки, адаптер фланши за полиетилен, адаптер спојки за полиетилен, адаптер фланши со фиксери, адаптер спојки со фиксери, репарациони спојки дводелни, репарациони прстени за муф, адаптер фланши со зафаќачки стеги, адаптер спојки со зафаќачки стеги, адаптер фланши со лесно заменливи грипери, адаптер спојки со лесно заменливи грипери)– по листи на спецификација.

Објавен: 15.12.2021 Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
21658/2021
Отварање понуда:
    - за поставување прашања: 09.01.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 11.01.2022 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.01.2022 во 12.00 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies