Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка 21495/2021
Предмет на набавка:

Проектирање на мрежи, хидротехнички објекти (шахти, пумпни станици, резервоари , хидрофорски построенија), проектирање на архитектонски објекти со вклучени фази, Изработка на елаборат за животна средина, Изработка на проекти за инфраструктура, геотехнички елаборати – по спецификација.

Објавен: 13.12.2021 Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма. 2 во 13.00 часот
21495/2021
Отварање понуда:
    - за поставување прашања: 04.01.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 06.01.2022 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.01.2022 во 13.00 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies