Затворени јавни набавки

Вид на постапка: поедноставена отворена постапка 07535/2021
Предмет на набавка:

Годишна претплата за платформа за следење на правни субјекти - по спецификација.

Објавен: 06.05.2021 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
07535/2021
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 25.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.05.2021 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies