Затворени јавни набавки

Вид на постапка: поедноставена отворена постапка 07494/2021
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила (по спроведена постапка бр. 04062/2021) по втор пат  – по листи на спецификација.

Објавен: 06.05.2021 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
07494/2021
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 21.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.05.2021 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies